BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 05/06/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
00 7                               1   1             1 1 1   1                                             1               00
01 7             1                                 1                   1                   1 1   1             1           01
02 10 1       1   1   1         1                                                     1 1       1 1     1                   02
03 11     1           1         1 2     1               1                                 1   1       1       1             03
04 10                             1     1           2             1         1         1                     3               04
05 9   1       1                       2                                                 1 1               1             2 05
06 13             1 1         1     1   1     1             1     1           1   1             1       1               1   06
07 14 1               1                   1       1               1 1             1   1           3     1       2           07
08 10 1                   1                   1                         1 1                         1   1     1   2         08
09 10 1               1   1 1       1       1 1                           1   1                   1                         09
10 11   1 1               1 1                       1                       1         1   1                 1 1       1     10
11 5                                                   1                                         1 1 1 1                   11
12 8     1           2                         1                         1                                     1 1 1       12
13 5         1                                   1             1                 1                               1         13
14 10         1   1   1                     2     1             1                       1 1       1                         14
15 18   1   1         1       1           1                   1   1   2                   1 2   1       2       1     1 1   15
16 12   1 1 1                   1   1             1                                         1               2   1   1   1   16
17 11     1 1           1           1         1 1       1               1               1             1   1                 17
18 12           1   1     1               1         1 1             1           1   1 1   1                   1             18
19 12   1       1 1                       1 1                   1 1           1         1   1         1                   1 19
20 11   1   1               1       2     1     1               1 1                     1                         1         20
21 13   1                 1   1   1           2   1                     1           2     1     1     1                     21
22 13     1                         1       1         1             1 1   1   1   1       1               1 1         1     22
23 7               1 1                       1                             1 1                       1     1               23
24 8   1             1 1         1 1     1         1       1                                                               24
25 8       1       1                                   1             1     1                   1       2                   25
26 17 1               1     1 2         1 1   1 1   1         1           1       1       1             1               1 1 26
27 12     1               2   1     1                                   2           1   1         1   1                   1 27
28 11           1                                   1 1   1     1   1   1             1             1             1 1       28
29 7 1             1                         1                 1     1                                           2         29
30 14   1                   3 1   1   1 1       1     1               1 1           1                                     1 30
31 13                     1             1 1       1         2     1                       2           1       1     1   1   31
32 9                                     1                   1               1 1   1               1     1         1     1 32
33 13           1   1 1               1       1   1       1 1         1     1     1                 1     1                 33
34 11 1       1 1 1         1     1   1     1           1               1                 1                                 34
35 12   1     1   1                               1   1         1                 1   1                     1 1       1 1   35
36 8   1                     1           1   1     1                       1                         1     1               36
37 14       1           1     1                           1       1     1         1 1           1   1     1     1       1 1 37
38 10 1     1     1     1         1 1                                                 1                       2         1   38
39 11 1 2                             1                 1       1         1     1                       1 1         1       39
40 12 1                         1     1             1   1       1             3 1     1     1                               40
41 7                                   1                     1   1         1                                   1     1 1   41
42 13         1               1   1             1             1 1         1 1                       1 2 1       1           42
43 12         1                                   1   1   2   1           1           1 1                 2   1             43
44 10 1         1             1         1           1 1   1             1                           2                       44
45 14       1     1   1 1       1         1             1   1                                 1       1           1 1 2     45
46 14     1 1         1                     1     1 1       1       1           2   1 1       1               1             46
47 14 1         1               1   1                     1 1   2           1     1                             2       1 1 47
48 4             1                                     1           1 1                                                     48
49 10         1         1     1           1       1                             1           1   2               1           49
50 15     1   1     1           1 1 1       1         1           1   1                     1 2 1                     1     50
51 11     1         1 1 1       1 1                       1                       1   1         1                   1       51
52 6             1           1             1                   1                   1           1                           52
53 10 1   1                                   2                           1   1           1           1         1       1   53
54 9       1 2                   1                   1     1                                 1                   1 1       54
55 12             2         1     1               1                               1     1       1           1         2 1   55
56 11                     1 1         1         1     1             1 1 1   1     1                                       1 56
57 11         1 1         1               1               1   1     1     1                           1 1     1             57
58 14       1   1               1 1   1     2           1   2   1                           1   1     1                     58
59 7                                               1             2 1               1 1                                 1   59
60 10       1   1         1 1           1             1                         1             1 2                           60
61 13           2       2   1                 1 1                     1   2           1                                   2 61
62 3                     1                               1                     1                                           62
63 14       1         1           1   1 1                         1 1 1       1   1           2   1       1                 63
64 12                   1         1       1   1                   1 1                   1     1           1   1     1 1     64
65 20 1       1                       1       1       1 2                       2 1   1 3 1 1             1 1     1   1     65
66 12             1     1 1 1                       1       1                 1 1         1   1     1         1             66
67 12           1               1     3     1                           1   1                                 1 1 1       1 67
68 8     1                     1               1       1   1       1                   1                               1   68
69 10                               1     2     2             1               1                   1     1             1     69
70 7       1                                                                   1       2                 1         1     1 70
71 9                     1 1                                 1           1               1 1   1   1 1                     71
72 6       1                         1 1       1     1                                                   1                 72
73 15 1 1     1   1     1     1                       1         1       1   1         1         1 1         1   1           73
74 8               1         1                     1   1           1             1               1                       1 74
75 17   1       1   1                 2       1     1     1         1       1   1   1           1       1 1       1 1       75
76 9     1                       1             1                               1           1 1     2                     1 76
77 2                                                                             1     1                                   77
78 16         2           1     1       1         1           1     1       2   1   1         1       1           1       1 78
79 12   1   1                       1           1 1       1   1                     1 1                 1   1   1           79
80 8     1                 1                               1 1 1     1             1             1                         80
81 14       1     1   1                     1     1           1   1   1 1   1                 1       1             1     1 81
82 8       1 1           1                             1                 1                 1       1                 1     82
83 6               1     1                             1 1                               1                     1           83
84 10                   2     1               1               1       1     2       1               1                       84
85 8                   1 1                         1         1               1 1                 1 1                       85
86 14 1             1                                         1 1   1 1   1         1       1               1     1   2 1   86
87 8                                           1                       1         1 1     1               1       1 1       87
88 7                       1       1 1                                                 1                     1         2   88
89 12     1         1         1 1         1 1   1       1               1 1                         1     1                 89
90 16     2       1   1         1         1     1 2         1         1   1                       1 1   1 1                 90
91 13 1                 1       1           2     1   1                 1           1             1     1           1 1     91
92 8 1 1         1                     1                 1                                 1                     1 1       92
93 4                                                 1     1       1                       1                               93
94 12               1                   1   1         1     1     1           1   1   1       1   1                   1     94
95 10           1           1 1   1                       1 1     1           2             1                               95
96 10   1       1                     2 1   1                   1         1     1       1                                   96
97 7               2   1       1                         1                   1                                         1   97
98 18         1         1   1   2               1   1     1         1 1                       2           1 1 2   1 1       98
99 11     1     1   2               2                         1   1                                           1 1   1       99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
05
/
06
03
/
06
29
/
05
27
/
05
22
/
05
20
/
05
15
/
05
13
/
05
08
/
05
06
/
05
01
/
05
29
/
04
24
/
04
22
/
04
17
/
04
15
/
04
10
/
04
08
/
04
03
/
04
01
/
04
27
/
03
25
/
03
20
/
03
18
/
03
13
/
03
11
/
03
06
/
03
04
/
03
27
/
02
25
/
02
20
/
02
18
/
02
13
/
02
11
/
02
06
/
02
04
/
02
30
/
01
28
/
01
23
/
01
21
/
01
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
Ngày
/
Tháng
seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub