BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM 60 KỲ ĐẾN Ngày 17/01/2023

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng
00 4                       1                                                           1           1   1                   00
01 7       1 1   1             1                 1                                 1                 1                     01
02 15 1 1       1 1     1                     1                                           2   1   1   1     1     1 1   1   02
03 16     1   1       1       1               1                   1 1                         2     1 1 1   1       2   1   03
04 12 1                     3                 1   2 1                                 1           2               1         04
05 13     1 1               1             2     2             1     1                 1   2                           1     05
06 12           1       1               1                   1             1               1   1 1       1       1 1     1   06
07 15 1           3     1       2                       1             1 1         1             1 1 1         1             07
08 16               1   1     1   2           2     1             1   1 1   1         1                   1     1         1 08
09 7             1                                                 1   1           1             1     1             1     09
10 10 1   1                 1 1       1                                     1 1                     1     2                 10
11 13             1 1 1 1                               1   1                       1         1             1   2     2     11
12 14                           1 1 1       1     1 1 1   2       1               1     1                 1               1 12
13 7                             1                         1   1 1           1                                         2   13
14 14   1 1       1                                 1 1     1             1         2     1   1     1           1       1   14
15 16     1 2   1       2       1     1 1                   1             1       1 1                   1       1       1   15
16 15       1               2   1   1   1                 1               1 1         1             2   1       1 1         16
17 7   1             1   1                     1 1               1                   1                                     17
18 10 1   1                   1                       2 1               1                           1               1     1 18
19 4   1   1         1                   1                                                                                 19
20 7   1                         1                         1     1           1 1 1                                         20
21 12     1     1     1                         1           2 1     1           1                           1 1           1 21
22 10     1               1 1         1             1       1             1   1             1             1                 22
23 11                 1     1                   2                       1     1   1 2       1               1               23
24 4                                                             1                             1             1     1       24
25 9           1       2                       1                 1                 2                           1         1 25
26 15     1             1               1 1 1         1             1     2       2           1         1   1 1             26
27 9   1         1   1                   1         1           1                           1   1       1                   27
28 11 1             1             1 1           1         1   1                 1     1 1               1                   28
29 8                             2         1                   1     1                                         1   1 1     29
30 6                                     1                 1 1             1                       1                   1   30
31 10     2           1       1     1   1                                             1     1     1         1               31
32 11               1     1         1     1                             1             1 1   1   1                 1 1       32
33 8               1     1                         2           1   1                                   1     1             33
34 5     1                                                   1                         1   2                               34
35 15 1                     1 1       1 1                             1 1   2 1         1             1         2 1         35
36 10                 1     1               1           1   2             1             1                 1       1         36
37 17           1   1     1     1       1 1     1 1               1   1 2     2             1         1               1     37
38 13 1                       2         1           1 2       1 1                     1   1 1   1                           38
39 12                   1 1         1         1   1               1   1 1                   1                       2 1     39
40 8 1     1                                                         1     1                 1       2           1         40
41 8                           1     1 1   1             1                         1   1               1                   41
42 11               1 2 1       1           1                             1 1         1                   1               1 42
43 15 1 1                 2   1             1                 1       1               1   1 1       1 1   1 1               43
44 14               2                         1     1     2               1   1   1   1 1         1   1   1                 44
45 14         1       1           1 1 2       1         1                 1               1   1 1 1   1                     45
46 9 1       1               1                     2 2                             1                                     1 46
47 9                           2       1 1   1                                                       1           1 1 1     47
48 2                                                                               1                           1           48
49 10       1   2               1                     1     1                 1 1                       1 1                 49
50 12       1 2 1                     1             1   1             1               1         1 1 1                       50
51 13 1         1                   1           1       1                       1                       2 1 1     1       2 51
52 9           1                               1           1 1   1   1           1           1               1             52
53 12     1           1         1       1     2                           1 1   1             1             1           1   53
54 9         1                   1 1                               1       1                   1                 1     1 1 54
55 10   1       1           1         2 1         1                     1     1             1                               55
56 8                                     1 1               1   1                                       1 1         1   1   56
57 8                 1 1     1                   1               1   1         1                         1                 57
58 12       1   1     1                     2                           1         1       1               1     2   1       58
59 10 1                                 1         1           1                                   1         1         3 1   59
60 12         1 2                               1                             1 1       2     1 1                   1   1   60
61 9 1                                   2       1     1           1 1           1                                       1 61
62 5                                               1         1                               1                     1     1 62
63 13         2   1       1                               2   1     1       1   1                 1                 1   1   63
64 14   1     1           1   1     1 1     1                     1             1 1     1   1     1                   1     64
65 18 1 3 1 1             1 1     1   1         1     2               1 1                 1   1                   1         65
66 9     1   1     1         1                                 1         1                 1       2                       66
67 14                         1 1 1       1                   1                 1   1       1   1 1       1   1 1   1       67
68 7   1                               1               1                                               2           1   1   68
69 9             1     1             1     1           1 1     1                   1                             1         69
70 10   2                 1         1     1     1   1 1                                 1                     1             70
71 8     1 1   1   1 1                                                         1                           1             1 71
72 8                     1                               2               1       1               1       1   1             72
73 14 1         1 1         1   1                             1         1 1                             1   1 2   1   1     73
74 5             1                       1                     1 1   1                                                     74
75 16           1       1 1       1 1           1   1     2 1   1     2       1 1             1                             75
76 13       1 1     2                     1       1   1   1         2     1             1                           1       76
77 6   1                                   1           1                                     1               2             77
78 19         1       1           1       1 1           1 1   2     1 1         1         1         2       1 1       1   1 78
79 16 1                 1   1   1                   1 1               1             1     1   1 1     1               1 2 1 79
80 13             1                           1       1 1                 1   2           1 1                 1 1     2     80
81 10         1       1             1     1   1       1           1 1           1 1                                         81
82 12       1       1                 1     1     2           1 1           1             1     1                     1     82
83 7     1                     1                 1     1         1                                         1             1 83
84 8               1                               1 1       1     1       1 1   1                                         84
85 7             1 1                                           1 1               1     1                       1           85
86 19       1               1     1   2 1   1     1     1           1       1     1   1 1       1 1             1 2         86
87 16     1               1       1 1                   2           1   1             1   1     1   1 1   1   1           1 87
88 9   1                     1         2               1           1                     1 1         1                     88
89 10               1     1                                     1       1   1 1     1                 2     1               89
90 14             1 1   1 1                     3         1       1             1     2               1       1             90
91 8             1     1           1 1                   1 1                           1         1                         91
92 10       1                     1 1                                       1   1                   1 1   1 1     1         92
93 6       1                                 1                     1             1 1           1                           93
94 10 1       1   1                   1                         1       1                   1     1                     1 1 94
95 10       1                                               1   2         1 1         1 1       1 1                         95
96 10   1                                   2 2   1             1             1 1                   1                       96
97 5                                   1         1                                             1           1     1         97
98 10         2           1 1 2   1 1                                   1   1                                               98
99 10                         1 1   1         2               1 1                         1   1               1             99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
16
/
01
14
/
01
09
/
01
07
/
01
02
/
01
31
/
12
26
/
12
24
/
12
19
/
12
17
/
12
12
/
12
10
/
12
05
/
12
03
/
12
28
/
11
26
/
11
21
/
11
19
/
11
14
/
11
12
/
11
07
/
11
05
/
11
31
/
10
29
/
10
24
/
10
22
/
10
17
/
10
15
/
10
10
/
10
08
/
10
03
/
10
01
/
10
26
/
09
24
/
09
19
/
09
17
/
09
12
/
09
10
/
09
05
/
09
03
/
09
29
/
08
27
/
08
22
/
08
20
/
08
15
/
08
13
/
08
08
/
08
06
/
08
01
/
08
30
/
07
25
/
07
23
/
07
18
/
07
16
/
07
11
/
07
09
/
07
04
/
07
02
/
07
27
/
06
Ngày
/
Tháng
seorankingspeciaList confederatecatahouLas forgetmenotportraits premiersportsfencing LuxurymotherandchiLd intrepidusstageschooL ecoLedevoiLesansoucy ecstaticdancewageningen preserveatspearscreek cycLehighLandperthshire racmotorsportspubLishing tabbyfabricandstudio sriLankanhoLidaypackages americanreaLtydeveLopment tokobungadijakartatimur thibauLtgaetandubroca tokobungadijakartaseLatan tropicaLbLissboutiqueLLc comparadordeobrasyreformas gLossLuxuryrentaLs poppingbaLLoongame shaLesmcnuttpLanroom sixstarvacationhomes saLeairconditioner durhamsaddLecLub